Strafbeschikking
Ontvangen?  Mr Regter Strafadvocaat helpt u.
•
•
•
Copyright BusinessRoom - Hilversum © Alle rechten voorbehouden.Strafbeschikking

Per 1 februari 2008 heeft het Openbaar Ministerie (OM) de bevoegdheid gekregen om voor een beperkt aantal strafbare feiten straffen op te leggen door middel van strafbeschikkingen. Dit is geregeld in art. 257a van het Wetboek van Strafvordering. Strafbeschikkingen mogen ook door gemeentes, (bijzondere) opsporingsambtenaren en nu ook ambtenaren van de belastingdienst worden gegeven.


Strafbeschikkingen mogen worden opgelegd voor bepaalde misdrijven van eenvoudige aard waarop naar de wettelijke omschrijving een maximumstraf van zes jaar staat en voor alle overtredingen.


Strafbeschikkingen mogen worden opgelegd aan meerderjarigen, minderjarigen (doch ouder dan 11 jaar) en militairen. Op dit moment (2011) mag een minderjarige die verdacht wordt van een misdrijf of rijden onder invloed nog niet een strafbeschikking krijgen.

Er kunnen contra-indicaties zijn, als gevolg waarvan een strafbeschikking niet mag worden opgelegd.


straffen

opgelegd:

· een geldboete van maximaal € 350,

· een taakstraf van maximaal 180 (minderjarigen maxiamaal 60) uren,

· een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 6 maanden,

· een verplichting schadevergoeding te betalen,

· het moeten doen van afstand van inbeslag genomen voorwerpen,

· instemmen met vernietiging van inbeslaggenomen voorwerpen en/of

· een gedragsaanwijzing.

Vrijheidsstraffen of voorwaardelijke straffen mogen niet worden opgelegd.


hoorplicht

Voordat er wordt besloten om een taakstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid of een aanwijzing met betrekking tot het gedrag op te leggen, moet u gehoord worden door het OM. Zonder uw instemming kunnen deze sancties dus niet worden opgelegd. U kunt op de hoorzitting worden bijgestaan door een raadsman. Als het OM u een boete of schadevergoeding van meer dan € 2.000 wil opleggen, moet u op de hoorzitting worden bijgestaan door een raadsman. Van de hoorzitting moet een verslag gemaakt worden.


Verschil strafbeschikking (nieuw) en transactie-voorstel (oud)

Het verschil tussen een transactie en een strafbeschikking is het volgende. Met een transactie-voorstel werd door het OM een aanbod gedaan om tegen een bepaalde voorwaarde af te spreken dat het OM de verdachte niet meer zou vervolgen. Het aanvaarden van een transactie-voorstel hield niet een erkenning van schuld in. Een strafbeschikking wordt opgelegd.  Instemming van de verdachte met die straf is niet meer in alle gevallen nodig. Als een strafbeschikking is opgelegd, mag er geen transactie meer worden aangeboden.


Niet eens met de strafbeschikking? Verzet aantekenen.

Als u het niet eens bent met een strafbeschikking is het zaak dat u snel in actie komt. Binnen 14 dagen na oplegging (uitreiking in persoon) van de strafbeschikking moet u een brief hebben gestuurd naar het OM waarin u duidelijk maakt dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. Het OM kan dan de strafbeschikking intrekken of wijzigen of de zaak alsnog voorleggen aan de strafrechter.

U kunt het verzet weer intrekken door alsnog vrijwillig te voldoen aan de strafbeschikking. U kunt daarna niet weer opnieuw verzet instellen.


Afstand van verzet

U kunt afstand doen van het recht om verzet in te stellen. U doet afstand als u vrijwillig voldoet aan de strafbeschikking of door schriftelijk te verklaren afstand te doen van het recht verzet aan te tekenen.. Voordat u afstand kunt doen van het recht om verzet in te stellen, hebt u volgens de wet (overleg met) een raadsman nodig.


Tenuitvoerlegging strafbeschikking wordt door verzet geschorst

Als u verzet hebt ingesteld mag de opgelegde straf niet ten uitvoer gelegd worden. Als u geen afstand hebt gedaan, mag de strafbeschikking niet binnen 14 dagen na oplegging ten uitvoer gelegd worden.


Als u niet voldoet aan de inhoud van de strafbeschikking

Als u zich niet hebt gehouden aan de opgelegde straf, ofwel de executie is mislukt, zal het OM de zaak voorleggen aan de rechter en mag dan een zwaardere sanctie eisen. Als een boete is opgelegd en u hebt niet betaald, mag het OM toestemming vragen aan de kantonrechter om u te laten gijzelen. Dat is een dwangmiddel om u te laten betalen.


Strafblad

Het feit dat aan u een strafbeschikking is gegeven, wordt vermeld op de Justitiële Documentatie (uw strafblad). De strafbeschikking kan dus gevolgen hebben voor u. De over u bekende gegevens worden gebruikt bij de beoordeling of u wel of niet in aanmerking komt voor afgifte van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Die verklaring kunt u nodig hebben voor werk of opleiding.


Wat kan strafbeschikking.net voor u doen?

Strafbeschikking.net is een dienst van de in het strafrecht gespecialiseerde advocaat mr K.D. Regter, gevestigd te Heerlen. Mr Regter is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de specialistenvereniging Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten. Meer informatie over mr Regter kunt u vinden op www.advocaatregter.nl.


Mr Regter biedt via deze site de volgende diensten aan:

· het instellen van verzet tegen een eenmalig vast bedrag van € 25 (incl. BTW)

· bijstand als u gehoord wordt over het voornemen een strafbeschikking op te leggen en/of

· bijstand in verband met het doen van afstand van het recht om verzet in te stellen.


Instellen verzet

Verzet moet worden ingesteld door een brief te sturen aan het OM. Als u een copie van de strafbeschikking naar mr Regter stuurt (binnen de termijn en bij voorkeur per mail of per fax), zal mr Regter ervoor zorgen dat er verzet wordt ingesteld tegen de strafbeschikking. U dient daarbij te vermelden op welke dag u de strafbeschikking hebt ontvangen en waar dat was. Voor deze dienst rekent mr Regter het eenmalige vaste bedrag van € 25.


Bijstand horen over voornemen strafbeschikking op te leggen

Als deze bijstand beperkt blijft tot één telefonisch consult of één gesprek op het kantoor van mr Regter, zal mr Regter u eenmalig een bedrag van € 25 (incl. BTW)  in rekening brengen. U kunt mr Regter bereiken op telefoonnummer 045-5602208 of  (buiten kantooruren) 06-30622592.

Als deze bijstand op locatie, bijvoorbeeld bij de officier van justitie moet worden gegeven, gelden de normale tarieven, zoals u kunt vinden op www.advocaatregter.nl.


Bijstand over het doen van afstand van het recht verzet in te stellen

Als deze bijstand beperkt blijft tot één één telefonisch consult of één gesprek op het kantoor van mr Regter, zal mr Regter u eenmalig een bedrag van € 25 (incl. BTW)  in rekening brengen. U kunt mr Regter bereiken op telefoonnummer 045-5602208 of  (buiten kantooruren) 06-30622592.


Vervolgens

Nadat door mr Regter voor u verzet is ingesteld of hij u heeft bijgestaan bij het horen of met betrekking tot het doen van afstand, bent u niet verplicht zich vervolgens door mr Regter te laten bijstaan in de verdere procedure, maar dat mag natuurlijk wel. Dat zal in onderling overleg worden afgesproken. De diensten van mr Regter worden dan betaald via de normale procedure en voorwaarden, die u kunt nalezen op www.advocaatregter.nl. Mr Regter werkt zowel op basis van toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) als op uurtarief. Vraag naar de voorwaarden.


Mr Regter

Oktober 2011


Akerstraat 106

6417 BN  Heerlen

Telefoon 045-5602208

Fax 045-5742652

Gsm 06-30622592

Email: mr.regter.strafadvocaat@gmail.com

Algemene informatie  Strafbeschikking.net